O nas


tlo_szpital_znakSzpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. powstał w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą „Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich”. Przekształcenie to zostało zrealizowane aktem notarialnym z dnia 28 listopada 2013 roku, Rep A Nr 6382/2013. Spółka rozpoczęła działalność dnia 12 grudnia 2013 na podstawie wpisu do KRS. Podstawowym przedmiotem działalności Szpitala jest świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu z NFZ. Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Spółki w ramach podmiotu funkcjonują dwa przedsiębiorstwa:

 • Przedsiębiorstwo 1 o nazwie „Szpital”
 • Przedsiębiorstwo 2 o nazwie „Ambulatorium”

Przedsiębiorstwa te nie posiadają zdolności cywilnoprawnej, jak również nie są jednostkami samobilansującymi się. W ramach przedsiębiorstw podmiotu leczniczego funkcjonują jednostki i komórki organizacyjne. Jednostką organizacyjną Szpitala jest Zespół Szpitalny, którego komórkami organizacyjnymi są:

 • oddziały,
 • izba przyjęć,
 • blok operacyjny,
 • apteka,
 • centralna sterylizatornia,
 • prosektorium.

Świadczenia lecznicze realizowane w podmiocie leczniczym

Rejestracja przychodni specjalistycznej
image-140

Rejestracja przychodni specjalistycznej

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich to także 9 poradni specjalistycznych:

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna (wraz z Fizjoterapią ambulatoryjną)
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Wad Postawy
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

W poradniach przyszpitalnych realizowana jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadcząca usługi w zakresie: ortopedii i chirurgii, leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży, urologicznym, endokrynologicznym i innych. Prowadzona jest również diagnostyka onkologiczna. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień obejmuje świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży, tj. przede wszystkim: porady psychiatryczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, sesje psychoterapii indywidualnej, czy sesje psychoterapii grupowej i rodzinnej.

poczekalnia
image-141

Poczekalnia w przychodni specjalistycznej

Rehabilitacja lecznicza ukierunkowana jest na świadczenie usług w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opiekirehabilitacyjnej (porady lekarskie w poradni oraz wizyty domowe lekarza), fizjoterapii ambulatoryjnej (wizyty fizjoterapeutyczne w poradni oraz w domu pacjenta, zabiegi fizjoterapeutyczne), a także rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych obejmującej ogół zabiegów rehabilitacyjnych, w tym także krioterapię.

Kadra

W Szpitalu Miejskim Spółka z o.o. pracuje wyspecjalizowana kadra medyczna. Pracują zarówno lekarze medycyny, farmaceuci, personel medyczny niższego, średniego i wyższego szczebla, pracownicy administracji oraz konieczna obsługa. Zdecydowaną większość stanowią pracownicy średniego szczebla.