Obowiązki Pacjenta


 • Przy przyjęciu do Szpitala pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dowodu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne, a w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału Szpitala pacjent, jego przedstawiciel lub opiekun ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego lub dyżurnego o posiadanych i zażywanych lekach, których stosowanie musi być uzgodnione z lekarzem oraz przekazać inne istotne informacje mogące mieć wpływ na stan zdrowia i proces leczenia pacjenta.
 • Pacjent zobowiązany jest przebywać w Szpitalu, w swojej sali w oddziale oraz pomieszczeniach przeznaczonych dla ogółu hospitalizowanych.
 • Pacjent, który w porze wizyty lekarskiej nie przebywa na zabiegach lub konsultacjach specjalistycznych zobowiązany jest w tym czasie przebywać w swoim łóżku.
 • Pacjent zobowiązany jest poinformować pielęgniarkę oddziałową bądź pielęgniarkę dyżurną o chęci opuszczenia oddziału wskazując miejsce przebywania. Po powrocie zobowiązany jest powiadomić o swym przybyciu (zgodnie z pkt V niniejszych Informacji dla pacjenta).
 • Pacjent ma obowiązek przestrzegać Regulamin Porządkowy Szpitala.
 • Pacjent zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zaleceń personelu w zakresie poruszania się po Szpitalu, rozkładu dnia, zasad higieniczno – sanitarnych oraz bezpieczeństwa p.pożarowego.
 • Pacjent zobowiązany jest do zachowania ciszy na terenie Szpitala.
 • Pacjent ponosi odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody.
 • Pacjent zobowiązany jest do utrzymywania ładu i porządku w miejscu jego przebywania oraz do przestrzegania kultury i higieny osobistej.

Pacjentom zabrania się:

 • wnoszenia na teren Szpitala oraz przyjmowania i spożywania napojów alkoholowych lub środków psychoaktywnych,
 • wprowadzania do budynków Szpitala zwierząt,
 • palenia tytoniu na terenie całego Szpitala,
 • gier o charakterze hazardowym,
 • żądania od personelu usług nie związanych z leczeniem, pielęgnacją,
 • leżenia w łóżku w odzieży cywilnej i obuwiu, siadania na łóżkach innych pacjentów,
 • poruszania na terenie Szpitala bez dostatecznego ubrania wierzchniego,
 • zażywania innych leków, pożywek lub materiałów medycznych – niż te, które zalecił lekarz w Oddziale,
 • samowolnego korzystania z aparatów i urządzeń medycznych