SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Ergonomia – zdrowie i siła na co dzień!”


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa  8. Regionalne kadry gospodarki opartej
na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Projekt polega na poprawie ergonomii pracy 117 pracowników etatowych Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. Projekt realizowany będzie w okresie 02.11.2021 – 30.11.2022.Wsparciem zostanie objętych 106 Kobiet i 11 Mężczyzn, w tym 74 osoby w grupie wiekowej 50+ tj. 66 Kobiet i 8 Mężczyzn. Na podstawie dokonanej analizy zdiagnozowano zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy i poprzez działania w projekcie założono poprawę ergonomii warunków pracy. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację ryzyk w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia personelu, połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń.

Celem projektu jest w okresie 02.11.2021 – 30.11.2022 poprawa ergonomii pracy 117 pracowników etatowych Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez doposażenie stanowisk pracy oraz działania szkoleniowe w oparciu o przeprowadzoną Analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.

 

Montaż finansowy:

Wartość całkowita          442 350,00 zł

Koszty kwalifikowane    442 350,00 zł

Dofinansowanie              375 997,50 zł  tj. 85,00%

Wkład Funduszy Europejskich:  375 997,50 zł

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]

Wartość docelowa – K 66

Wartość docelowa – M 8

Ogółem wartość docelowa – 74

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] —

Ogółem wartość docelowa: 117

Wartość docelowa – Kobiety: 106

Wartość docelowa – Mężczyźni: 11

 

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

 

  • Poprawa warunków pracy pracowników etatowych Szpitala;
  • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
  • Wzrost ergonomii i jakości pracy;
  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu;
  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych;
  • Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego.