Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego


 

 

Informujemy, że Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-05FF/17

Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego

 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

 

Wartość projektu:                       19 078 549,10

Wartość dofinansowania:           15 665 289,13

 

Realizacja projektu przewidziana jest do 30 października 2023 r.

 

Celem projektu jest  poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w wyniku modernizacji i przebudowy bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego.

.

Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki pracy lekarzy, komfort pacjentów, wizerunek Szpitala, oraz stan zdrowia mieszkańców, większe poczucie bezpieczeństwa pacjentów.