Porody rodzinne


Informacja dotycząca porodów rodzinnych

 

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich wznawia możliwość towarzyszenia przy porodzie fizjologicznym osobie bliskiej – tzw.  poród rodzinny.
Aktualna sytuacja epidemiologiczna dotycząca ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, powodującego COVID-19 zmusza nas do wdrożenia nowych sposobów postępowania.

 1. Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Położnictwa i Ginekologii podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia w Centralnej Izby Przyjęć (namiot) poprzez:
 • wywiad epidemiologiczny,
 • pomiar temperatury ciała,
 • wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej.
 1. Warunkiem udziału w porodzie rodzinnym jest brak objawów infekcji i negatywny wywiad epidemiologiczny.
 2. W Oddziale Ginekologiczno – Położniczym osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana dezynfekować ręce, założyćjednorazową odzież ochronną oraz nową maseczkę.
 3. Zaleca się ograniczenie poruszania się w Oddziale do niezbędnego minimum, wyłącznie za zgodą personelu medycznego.
 4. Po porodzie i około 2 godzinach od zakończenia porodu osoba towarzysząca Rodzącej opuszcza Oddział.
 5. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.

Osobom towarzyszącym przy porodzie rodzinnym zabrania się:

 1. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych.
 2. Zachowania, stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla Rodzącej, swojego i personelu.
 3. Niestosownego/agresywnego zachowania wobec personelu.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

 

Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren Szpitala. Zatajenie powyższych okoliczności stanowi podstawę odpowiedzialności karnej ściganej z urzędu.