Historia i Misja


Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. powstał w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą „Szpital Miejski
w Siemianowicach Śląskich”. Przekształcenie to zostało zrealizowane aktem notarialnym z dnia 28 listopada 2013 roku, Rep A Nr 6382/2013. Spółka rozpoczęła działalność dnia 12 grudnia 2013 na podstawie wpisu do KRS. Podstawowym przedmiotem działalności Szpitala jest świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu z ŚOW NFZ. Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Spółki W ramach Spółki funkcjonują trzy zakłady lecznicze:

 1. Zakład leczniczy 1 o nazwie „Szpital”,
 2. Zakład leczniczy 2 o nazwie „Ambulatorium”.
 3. Zakład leczniczy 3 o nazwie „Zakłady Opiekuńcze”.

 

Zakłady lecznicze są zespołami składników majątkowych i niemajątkowych służącymi do realizacji określonych świadczeń zdrowotnych, tworzącymi organizacyjne całości w ramach podmiotu leczniczego. Zakłady lecznicze nie posiadają zdolności cywilnoprawnej, ani nie są jednostkami samobilansującymi się. Zakłady lecznicze służą realizacji zadań podmiotu leczniczego.

W ramach zakładów leczniczych podmiotu leczniczego funkcjonują jednostki
i komórki organizacyjne.


Spółka za pośrednictwem Szpitala udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych w zakresie Zespołu Szpitalnego, w skład którego wchodzą:

 1. centralna izba przyjęć,
 2. oddziały szpitalne
 3. izba przyjęć ginekologiczno-położnicza,
 4. blok porodowy,
 5. sala porodowa,
 6. blok operacyjny,
 7. apteka szpitalna,
 8.  

 Spółka za pośrednictwem Ambulatorium udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

1) Przychodni Specjalistycznej, w skład której wchodzą:

 •  poradnia podstawowej opieki zdrowotnej nocna i świąteczna opieka zdrowotna,
  •  poradnia chirurgii ogólnej,
  •  poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,
  •  poradnia endokrynologiczna,
  •  poradnia ginekologiczno-położnicza,
  •  poradnia onkologiczna,
  •  poradnia rehabilitacyjna,
  •  poradnia urologiczna,
  •  poradnia wad postawy,
  •  poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci,
  •  szkoła rodzenia,
  •  gabinety diagnostyczno-zabiegowe nr 1, 2, 3, 4, 5,
  •  gabinet położnej POZ.

W poradniach przyszpitalnych realizowana jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadcząca usługi w zakresie: ortopedii i chirurgii, leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży, urologicznym, endokrynologicznym i innych. Prowadzona jest również diagnostyka onkologiczna. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień obejmuje świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży, tj. przede wszystkim: porady terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, sesje psychoterapii grupowej i rodzinnej, dodatkowo świadczenie usług w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej (porady lekarskie w poradni oraz wizyty domowe lekarza).

 2) Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, w skład którego wchodzą:

 •  dział fizjoterapii,
  •  dział fizykoterapii,
  •  dział hydroterapii,
  •  dział kinezyterapii,
  •  dział krioterapii,
  •  dział masażu leczniczego.

Rehabilitacja lecznicza ukierunkowana jest na świadczenie usług w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej (wizyty fizjoterapeutyczne w poradni oraz w domu pacjenta, zabiegi fizjoterapeutyczne).

 

3) Zakładu Diagnostyki Medycznej, w skład którego wchodzą:

3.1. zakład diagnostyki obrazowej, a w jego ramach:

 •  pracownia RTG,
  •  pracownia USG,

3.2. pozostałe pracownie:

 •  pracownia EKG,
  •  pracownia EKG wysiłkowe,
  •  pracownia echokardiografii,
  •  pracownia endoskopii,
  •  pracownia Holtera.

 

Spółka za pośrednictwem Zakładów Opiekuńczych udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w ramach opieki długoterminowej tj. świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych skład którego wchodzi:

 1. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy


 

 

 

MISJA

SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.

Załącznik

do zarządzenia wewnętrznego nr 89/2019

z dnia 16.07.2019

 

 Stawiamy na opiekę godną i profesjonalną