Logotypy UE

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zozsiemianowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.08.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo ze względu na rodzaj dokumentu (np. skany, dokumenty bez struktury).
  • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,
  • Udostępniane filmy nie mają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących).
  • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Wersję kontrastową,
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • Widoczny fokus,
  • Wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia: 27.08.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona nie wykorzystuje dedykowanych skrótów klawiszowych, działają tylko te wbudowane w przeglądarkę internetową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anita Gral-Rokita agral@zozsiemianowice.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 32 228 30 30 | 214. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

Działalność Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich prowadzona jest w lokalizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 9 41-100 Siemianowice Śląskie.

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. mieści się na wprost wjazdu na teren szpitala od ulicy 1-go Maja. Poniżej wejścia głównego znajduje się drugie wejście prowadzące do Izby Przyjęć. Przed budynkiem Szpitala znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy. Główne wejście do Szpitala jest na poziomie chodnika z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy schodów i wind.
Budynek Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. przy ul. 1-go Maja 9 wyposażony jest w trzy windy oraz szerokie korytarze, dzięki czemu osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Na schodach zamontowane są poręcze. Aby skorzystać z windy należy dostać się wejściem głównym do budynku szpitala lub wejściem do Izby Przyjęć.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. przy ul. 1-go Maja 9 wyposażony jest w wejście z główne z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych oraz szerokimi drzwiami, umożliwiającymi dostęp osobom korzystającym z wózków inwalidzkich. Po wejściu do Szpitala po prawej stronie znajduje się recepcja udzielająca informacji. Dwie windy w budynku są wyposażone w komunikaty głosowe. Przyciski znajdują się w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem przy ul. 1-go Maja 9 wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.

Informacja o toaletach dla osób niepełnosprawnych.
W budynku Szpitala Miejskim w Siemianowicach znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika.