Logotypy UE

Prawa i obowiązki pacjenta

KARTA PRAW PACJENTA

 1. Prawo do ochrony zdrowia oraz do świadczeń zdrowotnych.
  Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 2. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej.
  Pacjent ma prawo do natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 3. Prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.
  Pacjent ma prawo do świadczeń udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 4. Prawo do poszanowania intymności i godności osobistej
  Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności osobistej w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz do umierania w spokoju i godności.
 5. Prawo do leczenia bólu.
  Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.
 6. Prawo do uzyskania przystępnej informacji.
  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu w/w informacji.
 7. Prawo do wyrażenia zgody.
  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu od lekarza odpowiedniej informacji.
 8. Prawo do wyrażenia zgody na zabieg operacyjny, metody leczenia lub diagnostykę stwarzające podwyższone ryzyko.
  Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody w formie pisemnej w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko.
 9. Prawo pacjenta do żądania zasięgnięcia opinii innego lekarza lub zwołania konsylium lekarskiego.
  Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Udzielający świadczeń może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia tzw. drugiej opinii, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne.
 10. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
  Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
 11. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
  Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego.
 12. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
  Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.
 13. Prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
  Pacjent na życzenie ma prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 14. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami lub do odmowy do kontaktu z nimi.
  Kontakt osobisty może zostać ograniczony w przypadku zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów lub ze względu na warunki organizacyjne podmiotu.
 15. Prawo do opieki duszpasterskiej w zakładach opieki zdrowotnej.
  Pacjent ma prawo do kontaktu z duchownym odpowiedniego wyznania oraz prawo odmowy kontaktu z osobą duchowną.
 16. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok.
  Pacjent lub przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej ma prawo nie zgodzić się na przeprowadzenie sekcji zwłok po swojej śmierci.
 17. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej.
  Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych, a także upoważnienia w tym zakresie innych osób. Pacjent ma prawo do odrębnego upoważnienia osoby do wglądu w jego dokumentację medyczną w przypadku jego śmierci. Pacjent ma również prawo do złożenia sprzeciwu na udostępnienie po jego śmierci dokumentacji medycznej osobie bliskiej.
 18. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej.
  Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 19. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem.
  Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa.
 20. Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie.
  Pacjent wymagający całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 21. Prawo do uzyskania od lekarza informacji w przypadku niepodjęcia / odstąpienie od leczenia.
  Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny w przypadku niepodjęcia leczenia lub odstąpienie od leczenia, mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 22. Prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w Ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
 23. Prawo do złożenia skargi na lekarza i lekarza dentystę.
  Pacjent ma prawo do złożenia skargi na lekarza i lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza.
 24. Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę i położną.
  Pacjent ma prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę i położną do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Tekst ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest dostępny w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych i pod linkiem:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf