Logotypy UE

Skargi i wnioski

Zarząd Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. informuje o możliwościach składania SKARG I WNIOSKÓW:

  1. Bezpośrednio w siedzibie szpitala (w sekretariacie) w każdy wtorek w godz. 09:00-10:00 oraz Prezes Zarządu przyjmuje skargi i wnioski w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz 10:00 – 11:00
  2. Do Pełnomocnika ds. Praw Pacjent w poniedziałki i czwartki w godz. 13:00 – 14:00 pod numerem telefonu 32 228 30 30 wew. 287
  3. Pisemnie bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zozsiemianowice.pl

Skargi i wnioski można składać także w:

DZIALE SKARG I WNIOSKÓW ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

  • bezpośrednio w siedzibie Śląskiego OW NFZ, ul. Kossutha 13 w Katowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00,
  • w delegaturach (Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik, Piekary Śląskie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00,
  • wysłać pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury,
  • przesłać skargę na adres e-mail (w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.)
  • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP

Numer telefonu do Działu Skarg i Wniosków Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  32 735 05 45