Logotypy UE
Aktualności

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Ergonomia – zdrowie i siła na co dzień! – etap II”

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Ergonomia – zdrowie i siła na co dzień! – etap II”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Projekt polega na poprawie ergonomii pracy pracowników etatowych Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. Na podstawie dokonanej analizy zdiagnozowano zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy i poprzez działania w projekcie założono poprawę ergonomii warunków pracy. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację ryzyk w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia personelu, połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń.

Celem projektu jest w okresie 01.04.2023-21.08.2023 poprawa ergonomii pracy dla 193 osób w tym 171 Kobiet i 22 Mężczyzn, 87 K 50+, 15 M 50+.w Siemianowicach Śląskich. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez doposażenie stanowisk pracy oraz działania szkoleniowe w oparciu o przeprowadzoną Analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.

Montaż finansowy:
Wartość całkowita 379 000,00 zł
Koszty kwalifikowane 379 000,00 zł
Dofinansowanie 322 150,00 zł 85,00%
Wkład Funduszy Europejskich: 322 150,00 zł

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa – K 87
Wartość docelowa – M 15
Ogółem wartość docelowa – 102

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] —
Ogółem wartość docelowa: 174
Wartość docelowa – Kobiety: 159
Wartość docelowa – Mężczyźni 15

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Poprawa warunków pracy pracowników etatowych Szpitala;
  • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
  • Wzrost ergonomii i jakości pracy;
  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu;
  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych;
  • Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego