Logotypy UE
Aktualności

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Ergonomia – zdrowie i siła na co dzień! – etap III”

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Ergonomia – zdrowie i siła na co dzień! – etap III”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Przedmiotem projektu jest w okresie realizacji 01.08.2023 – 30.11.2023 poprawa warunków pracy personelu zatrudnionego na co najmniej 0,5 etatu w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich. Na podstawie dokonanej analizy zdiagnozowano zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy i poprzez działania w projekcie założono poprawę ergonomii warunków pracy dla 155 osób (pracowników szpitala) w tym 153 Kobiet i 2 Mężczyzn, 93K 50+, 2 M 50+. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację i doposażenie stanowisk pracy oraz przeprowadzenie działań szkoleniowych mających na celu eliminację ryzyk w miejscu pracy. Projekt zakłada opracowanie, możliwych ze względu na specyfikę Wnioskodawcy, rozwiązań organizacyjnych służących eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia i efektywniejsze zarządzanie personelem, z uwzględnieniem potrzeb osób dojrzałych.

Celem projektu jest w okresie 01.08.2023-30.11.2023 poprawa ergonomii pracy oraz eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla 155 osób w tym 153 Kobiet i 2 Mężczyzn, 93 K 50+, 2 M 50+.w Siemianowicach Śląskich. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez doposażenie stanowisk pracy oraz działania szkoleniowe w oparciu o przeprowadzoną analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.

Montaż finansowy:
Wartość całkowita 532 988,75 zł
Koszty kwalifikowane 532 988,75 zł
Dofinansowanie 453 040,43 zł 85,00%
Wkład Funduszy Europejskich: 453 040,43 zł

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa – K 93
Wartość docelowa – M 2
Ogółem wartość docelowa – 95

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] —
Ogółem wartość docelowa: 140
Wartość docelowa – Kobiety: 139
Wartość docelowa – Mężczyźni 1

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Poprawa warunków pracy pracowników etatowych Szpitala;
  • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
  • Wzrost ergonomii i jakości pracy;
  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu;
  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych;
  • Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego.